Общи условия

http://freyabeauty.eu е интернет страница, която представлява информационен ресурс и търговски център за електронна търговия, чиито собственик е фирма Виктория Мейкъп Студио ООД. Сайтът има специализирана насоченост, а именно предоставяне на информация за услугите предоставяни от фирмата и на козметични услуги по индивидуална поръчка на клиента. Виктория Мейкъп Студио ООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително.Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма Виктория Мейкъп Студио ООД

Дефиниции

„Потребител“ е всеки, който е заредил в Интернет страницата на http://freyabeauty.eu

„Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на избрания услуга при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

„Услуги“ са всички действия, осъществявани от Виктория Мейкъп Студио ООД при и/или по повод предлагането, продажбата услуги в сайта http://freyabeauty.eu и търговските обекти собственост на Виктория Мейкъп Студио ООД

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които  http://freyabeauty.eu предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител автоматично се съгласява и е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра  http://freyabeauty.eu на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от  http://freyabeauty.eu чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са услугите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Услугите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. Заявяването за закупуване на Услугите се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Способи за плащане

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на Услуга, по определения за това ред, Потребителят заплаща определена от Сайта сума. По посочен в сайта начин. Получената заявка се обработва и след получаване на потвърждение за заплащане (за електроните методи на заплащане) се изпълнява резервация.

НЕ подлежат на възстановяване суми, платени за услуги, за които е била извършена, резервация на уеб сайта на http://freyabeauty.eu

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка Услугите от Сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на заявените Услуги след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на Виктория Мейкъп Студио ООД

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

– да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Виктория Мейкъп Студио ООД Услуги;

– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

– да уведомява незабавно Виктория Мейкъп Студио ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

– да не извършва злоумишлени действия.

 

Права и задължения на http://freyabeauty.eu

Виктория Мейкъп Студио ООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

Виктория Мейкъп Студио ООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на http://freyabeauty.eu или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Виктория Мейкъп Студио ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Виктория Мейкъп Студио ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Виктория Мейкъп Студио ООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Виктория Мейкъп Студио ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Виктория Мейкъп Студио ООД.

Виктория Мейкъп Студио ООД може да осигури публикуване на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Виктория Мейкъп Студио ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на http://freyabeauty.eu и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

Виктория Мейкъп Студио ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на http://freyabeauty.eu във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения заВиктория Мейкъп Студио ООД

Потребителят е длъжен да обезщети Виктория Мейкъп Студио ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Виктория Мейкъп Студио ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Виктория Мейкъп Студио ООД може да събира и запазва потребителска информация за свой нужди (рекламни кампании, маркетингови проучвания и т.н.), като няма право да я преостъпва/препродава на трети лица, освен в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на „Виктория Мейкъп Студио ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Виктория Мейкъп Студио ООД, като същият не се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то Виктория Мейкъп Студио ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Виктория Мейкъп Студио ООД отговаря на изискванията на регулацията и събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на различни услуги, и ги пази законосъобразно.

Информация относно Виктория Мейкъп Студио ООД

Наименование Виктория Мейкъп Студио ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 205109475

IBAN BG67RZBB91551009286582

банков клиент Виктория Мейкъп Студио ООД или Виктория Радославова

Седалище и адрес на управление: България гр. Варна бул. „Осми Приморски Полк“ 113

Данни за кореспонденция: България гр. Варна бул. „Осми Приморски Полк“ 113

E-mail: [email protected]

Телефон.:  0877 962 456

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Виктория Мейкъп Студио ООД  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Виктория Мейкъп Студио ООД  събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето услуги, резервиране на часове,на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Изпълнение на задълженията на Виктория Мейкъп Студио ООД  по договор с Вас;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Виктория Мейкъп Студио ООД ;

За целите на легитимния интерес на Виктория Мейкъп Студио ООД .

(2) Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Виктория Мейкъп Студио ООД  действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Виктория Мейкъп Студио ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;

индивидуализация на страна по договора;

регистрация на участник в събитие;

счетоводни цели;

статистически цели;

обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, нови и подобрени услуги и др.

подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други услуги, които могат да са от интерес за Вас;

(2) Виктория Мейкъп Студио ООД  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработване;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Виктория Мейкъп Студио ООД  може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Лични данни, които Виктория Мейкъп Студио ООД  събира, обработва и съхранява

Чл. 3. (1) Виктория Мейкъп Студио ООД  извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на достъп до услуги;

Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент;

Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, нововъведения и промени в ценовите листи.

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

Сключване на договори за бизнес оношения и представителство на марката – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с бизнес партньор с цел отозризирано представителство на търговска марка.

(2) Виктория Мейкъп Студио ООД  обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

Цел:

1) Регистрация на потребител;

2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

3) За закупуване на услуги.

Основание:

С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Виктория Мейкъп Студио ООД  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

Допълнителни данни, предоставяни от Вас – В някои случаи се изискват допълнителни данни като интереси, геолокация, професионална квалификация и др.

Цел:

Допълване на информация за потребителя и персонализиране на предоставяните услуги.

Основания:

С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Виктория Мейкъп Студио ООД  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които Виктория Мейкъп Студио ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, Виктория Мейкъп Студио ООД събира данни за използвания IP адрес.

Цел:

Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания:

Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на дружеството – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел:

Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за продажба на предоставяне на услуга/и.

Основание:

С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Виктория Мейкъп Студио ООД  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) Виктория Мейкъп Студио ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Виктория Мейкъп Студио ООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1)Виктория Мейкъп Студио ООД  съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Виктория Мейкъп Студио ООД  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Виктория Мейкъп Студио ООД  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Виктория Мейкъп Студио ООД  или друго.

(3) Виктория Мейкъп Студио ООД  съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Виктория Мейкъп Студио ООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Виктория Мейкъп Студио ООД  Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Виктория Мейкъп Студио ООД  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на имейл искане в свободен текст.

(2) Виктория Мейкъп Студио ООД  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за използване на услугите, Вашият достъп до тях ще бъде прекратен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Виктория Мейкъп Студио ООД Д потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Виктория Мейкъп Студио ООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Виктория Мейкъп Студио ООД  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане в свободен текст до Виктория Мейкъп Студио ООД .

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Виктория Мейкъп Студио ООД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, Виктория Мейкъп Студио ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Виктория Мейкъп Студио ООД ;

(2) „Виктория Мейкъп Студио ООД  няма задължение да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо дружеството или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Виктория Мейкъп Студио ООД , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Виктория Мейкъп Студио ООД , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Виктория Мейкъп Студио ООД .

(4) Виктория Мейкъп Студио ООД  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Виктория Мейкъп Студио ООД  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Виктория Мейкъп Студио ООД  да провери точността на личните данни;

Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

Виктория Мейкъп Студио ООД  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Виктория Мейкъп Студио ООД  имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Виктория Мейкъп Студио ООД  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Виктория Мейкъп Студио ООД  може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Виктория Мейкъп Студио ООД , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако „Виктория Мейкъп Студио ООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Виктория Мейкъп Студио ООД  няма задължение да Ви уведомява, ако:

Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.